Governance

Styrelseutskott

Ersättningsutskott

Styrelsen har per den 25 augusti 2021 inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet består av Ersättningsutskottet är främst ett förberedande organ och tar fram förslag till styrelsen. Ersättningsutskottet arbetar enligt den senaste antagna arbetsordningen som antagits av styrelsen.

På det konstituterande styrelsemötet den 24 maj 2022, efter årsstämman, beslutades att ersättningsutskottet ska bestå av Helena Svancar (utskottets ordförande) och Bing Gordon.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, övervaka och utvärdera pågående program för rörlig ersättning till bolagsledningen samt sådana program som beslutats under året, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Revisionsutskott

Styrelsen inrättade per den 25 augusti 2021 ett revisionsutskott. Revisionsutskottet är främst ett förberedande organ och tar fram förslag till styrelsen. Revisionsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen.

På det konstituterande styrelsemötet den 24 maj 2022, efter årsstämman, beslutades att revisionsutskottet ska bestå av Annika Poutiainen (utskottets ordförande) och Shailesh Lakhani.

Dess huvudsakliga uppgifter är, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, att:

  • övervaka Bolagets finansiella rapportering,
  • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering,
  • hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen,
  • informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen har bidragit till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilka funktioner utskottet har haft,
  • kvalitetssäkra bokslutskommunikéer och delårsrapporter inför styrelsebeslut,
  • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Godkänna revisorns rådgivningstjänster,
  • biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisor, och utvärdera och godkänna revisors revisionsplan avseende omfattning och prioriterade områden.