Governance

Årsstämman 2022

Årsstämma för Truecaller AB (publ) hölls tisdagen den 24 maj 2022 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm

Kommuniké från stämman

Kommunike från årsstämman i Truecaller AB 2022

Protokoll och bilagor

Protokoll från årsstämman i Truecaller AB 2022

Bilagor till protokollet

Kallelse

Kallelse till årsstämma i Truecaller AB

Styrelsens förslag, yttrande och rapport

Förslag till beslut om införande av ett långsiktigt aktieprogram, ändringar i bolagsordningen och säkringsåtgärder i anledning av programmet

Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022:1

Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022:2

Villkor för teckningsoptioner av serie 2022:1

Villkor för teckningsoptioner av serie 2022:2

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa B-aktier i bolaget

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Ersättningsrapport 2021

Valberedningens förslag och yttrande

Valberedningens förslag och motiverade yttrande för årsstämman 2022

Övrigt

Revisors yttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare

Ny bolagsordning