Governance

Incitamentsprogram

För att motivera och behålla nyckelanställda samt erbjuda dem en möjlighet att bli delägare i Truecaller har styrelsen implementerat incitamentsprogram.

Årsstämman 2023 beslutade om incitamentsprogrammet LTIP 2023 som består av två program, ett aktieprogram och ett teckningsoptionsprogram. Truecaller kommer maximalt att emittera cirka 3 miljoner aktier och teckningsoptioner vilket innebär en maximal utspädning av cirka 0,8 procent av det totala antalet utestående aktier. Programmen förfaller under åren 2025-2027.

Årsstämman 2022 beslutade om incitamentsprogrammet LTIP 2022 som består av tre program, ett aktieprogram och två teckningsoptionsprogram. Truecaller kommer maximalt att emittera cirka 4,8 miljoner aktier och teckningsoptioner vilket innebär en maximal utspädning av cirka 1,3 procent av det totala antalet utestående aktier. Programmen förfaller 2026 och för deltagare som inte var med i LTIP 2021 förfaller programmen 2025 och 2026.

Årsstämman 2021 beslutade om incitamentsprogrammet LTIP 2021 som består av sex serier, varav tre avser teckningsoptionsprogram och tre avser personaloptionsprogram. Totalt har cirka 12,6 miljoner teckningsoptioner registrerats under LTIP 2021. Deltagarna i programmet är styrelseledamöter, bolagsledningen och övriga anställda.

Om de kvarvarande teckningsoptioner som innehas av teckningsoptionsinnehavare utnyttjas och nya aktier tecknas uppgår den maximala utspädningen till cirka 0,1 procent av Bolagets totala antal utestående aktier. Programmen för ledande befattningshavare förfaller 2023-2025 och för övriga anställda 2023 och 2024.

Aktieprogram 2023 (LTIP 2023)
Teckningsoptionsprogram 2023 (LTIP 2023)
Aktieprogram 2022 (LTIP 2022)
Teckningsoptionsprogram 1 (LTIP 2022)
Teckningsoptionsprogram 2022:2 (LTIP 2022)
Serie 2021:1 avseende teckningsoptioner till vissa nyckelanställda
Serie 2021:2 avseende teckningsoptioner till styrelseledamöter 
Serie 2021:5 avseende teckningsoptioner till anställda
Serie 2021:3 avseende personaloptioner till vissa nyckelanställda
Serie 2021:4 avseende personaloptioner till styrelseledamöter 
Serie 2021:6 avseende personaloptioner till vissa anställda