Governance

Valberedning

Valberedningen representerar Truecallers aktieägare och nominerar styrelsemedlemmar samt lämnar förslag till arvoden och ersättning

Truecaller tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och enligt denna ska bolaget ha en valberedning vars syfte är att lämna förslag angående ordförande vid bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter (inklusive ordföranden), arvoden och annan ersättning till varje styrelseledamot och ersättning för kommittéarbete, val och ersättning till externa revisorer och förslag till valberedningen för nästa årsstämma. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Vid bolagsstämman den 26 maj 2023 antog aktieägarna principer för val av valberedning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav tre ledamöter ska utses av bolagets tre största aktieägare och den fjärde ledamoten ska vara en representant från Truecallers styrelse. Årsstämman instruerar styrelsens ordförande att kontakta de tre största aktieägarna eller grupperna av aktieägare (detta avser både direktregistrerade aktieägare och förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken den 30 september 2023, som utser en representant att ingå i valberedningen för perioden tills en ny valberedning har utsetts i enlighet med mandatet från årsstämman 2023.

Följande medlemmar utsetts att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utses:

  • Kamjar Hajabdolahi, utsedd av Nami Zarringhalam
  • Sven Törnkvist, utsedd av Alan Mamedi
  • Mattias Lampe, utsedd av Peak XV (f.d. Sequioia Capital)
  • Bing Gordon, Styrelseledamot i Truecaller AB

Förslag eller synpunkter till valberedningen skickas till:

nominationcommittee@truecaller.com senast den 31 januari 2024