Governance

Årsstämman 2024

Truecallers AB (publ)s årsstämma hölls den 23 maj 2024

Kommuniké från årsstämman

Kommuniké årsstämman 2024

Kallelse

Kallelse årsstämman 2024

Relaterad information

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta B-aktier i bolaget

Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Styrelsens förslag till aktieprogram

Styrelsens förslag till personaloptionsprogram 2024-1

Styrelsens förslag till personaloptionsprogram 2024-2

Villkor personaloptionsprogram 2024-1

Villkor personaloptionsprogram 2024-2

Styrelsens yttrande enl. 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Ersättningsrapport 2023

ABL 8.54 uttalande ersättning ledande befattningshavare

ABL kap 20.3 Revisorns yttrande enligt 20 kap 14

Webanmälan

Länk för anmälan till årsstämman

Fullmaktsformulär

Tidigare årsstämmor

2023

2022