Governance

Årsstämman 2023

Årsstämma för Truecaller AB (publ) hölls fredagen den 26 maj 2023.

Protokoll och bilagor

Protokoll årsstämma 2023

Bilaga 2 - dagordning

Bilaga 3 - ersättningsrapport 2022

Bilaga 4 - fastställande av principer för utseende av valberedning

Bilaga 5 - beslut om emissioner

Bilaga 6 - återköp och överlåtelse av B-aktier

Bilaga 7 - personaloptionsprogram

Bilaga 8 - införande av långsiktigt aktieprogram

Kallelse

Kallelse till årsstämma 2023

Styrelsens förslag, yttrande och rapporter

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Förslag till bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta B-aktier i bolaget

Förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram, riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet

Förslag till beslut om införande av aktieprogram och säkringsåtgärder i anledning av programmet

Villkor för teckningsoptioner av serie 2023-1

Styrelsens yttrande enl. 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Ersättningsrapport 2022

Valberedningens förslag och yttrande

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Övrigt

Revisors yttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare

Tidigare årsstämmor

2022